Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Vybrané řešení

• tři plynové kotle dvě kogenerační jednotky • ZEVO s kapacitou 15 tisíc tun

Studie VUT Brno, Ústavu procesního inženýrství, vyhodnotila v květnu roku 2021 jako ekonomicky nejvýhodnější tyto varianty modernizace teplárny Mařatice:

 1. místo přechod na spalování zemního plynu v kombinaci se zařízením na energetické využití odpadu (ZEVO) a výstavbou dvou kogeneračních jednotek
 2. místo – přechod na spalování zemního plynu v kombinaci se zařízením na energetické využití odpadu (ZEVO) a výstavbou jedné kogenerační jednotky.
 3. místo – varianta spalování zemního plynu bez ZEVO (tři plynové kotle a čtyři kogenerační jednotky)
 4. místo – výstavbu kotlů na spalování biomasy.

Podle hlavního řešitele studie, doc. Ing. Martina Pavlase, Ph.D., byly hlavními výhodami vítězné varianty (tři plynové kotle, dvě kogenerační jednotky a ZEVO) tyto:

 • nejnižší cena tepla pro spotřebitele,
 • zajištěná návratnost investic,
 • snížení závislosti vývoje ceny tepla pouze na jednom palivu,
 • vysoká šance získat dotaci z Modernizačního fondu,
 • vyřešení otázky likvidace komunálního odpadu v regionu po jeho zákazu skládkování,
 • významné snížení emisí skleníkových plynů,
 • možnost města Uherské Hradiště zpracovat i kaly z čistírny odpadních vod.

Ekonomická výhodnost v přepočtu na cenu tepla

Pro ekonomické hodnocení jednotlivých variant byla použita dvě základní kritéria, a to NPV (čistá současná hodnota) na konci životnosti a průměrná hodnota EBIT (zisk před zdaněním a odečtením úroků). Jelikož jsou tato kritéria pro většinu laiků nesrozumitelná, vyjádřili autoři studie ekonomickou výhodnost kritériem přírůstku ceny za teplo, který říká, o kolik by teplárna musela u jednotlivých variant zvýšit cenu tepla (nebo naopak snížit), aby dosáhla požadované výnosnosti investice do modernizace teplárny (tato výnosnost byla zvolena na nízké úrovni ve výši 7,6 %).

Rozdíl mezi vítěznou variantou a nejlepší čistě plynovou variantou (neobsahovala využití ZEVO) činil 17,- Kč za GJ tepla, což znamená roční úsporu pro průměrnou rodinu ve výši 340,- Kč. Jde o úsporu nejnižší možnou, protože ve skutečnosti bude s nejvyšší pravděpodobností vždy vyšší, protože studie vycházela z ceny zemního plynu a emisních povolenek na úrovni roku 2020. Strmý růst ceny plynu a emisních povolenek na konci roku 2021 tento předpoklad potvrdil. Například při ceně plynu ve výši 1228,- Kč za MWh (cena ze dne 5.1.2022) se rozdíl v ceně tepla mezi variantou čistě plynovou a variantou se ZEVO zvýší na 130,- Kč za GJ tepla a úspora pro průměrnou rodinu činí tedy 2600,- Kč za rok.

Dalším ekonomickým přínosem zvolené varianty jsou nejnižší náklady na likvidaci dále již nerecyklovatelného komunálního a velkoobjemového odpadu po roce 2030. Tato výhoda se týká všech obyvatel Uherského Hradiště.

Město i MVV Energie CZ a.s. potvrdily výběr VUT Brno

Variantu modernizace teplárny Mařatice, kterou jako nejlepší vyhodnotila studie VUT Brno odsouhlasilo 29. listopadu 2021 zastupitelstvo města Uherské Hradiště a 9. prosince na valné hromadě oba společníci CTZ s.r.o.

Starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha k rozhodnutí zastupitelstva uvedl:

Schválená varianta by měla zajistit nejvýhodnější cenu tepla pro odběratele a zároveň umožní městu likvidovat komunální odpad v souladu s novou odpadovou legislativou a s velkou pravděpodobností i s nejnižšími možnými náklady. To je výhodné pro všechny obyvatele města, protože ceny za likvidaci odpadu půjdou do budoucna určitě nahoru.“

Kamil Ondra, jednatel společnosti CTZ s.r.o., komentoval schválení vybrané varianty valnou hromadou následovně:

„Neumíme si představit, že bychom s vědomím toho, co se na energetickém trhu děje, přestavěli teplárnu jen na zemní plyn.“

ZEVO bude přihlášeno do IPPC

Valná hromada společnosti CTZ s.r.o. také definitivně schválila přihlášení budoucího ZEVO v Mařaticích do jurisdikce zákona o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC), a to před jeho realizací. To znamená, že výstavba a provoz ZEVO budou podléhat nejpřísnějším požadavkům na bezpečnost provozu a na ochranu životního prostředí. Přihlásit ZEVO do IPPC bylo zásadním požadavkem zástupců sdružení Čisté Hradiště a řady zastupitelů města.

Odstávka

 

V současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst v Uherském Hradišti, dle smluvních podmínek.

 

 

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

banner_mvv_online

Jak se k nám dostanete?

Zpravodaj skupiny MVV Energie CZ - NEWS

mvv-news-2022-04-banner