Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

 

ZEVO Mařatice bude vybaveno nejmodernějšími technologiemi na čištění spalin.

Technické schéma čištění spalin


Popis čištění spalin k technickému schématu

Systém čištění spalin pro ZEVO Mařatice je navržen tak, aby bylo bezproblémově dosaženo emisních limitů podle tzv. dokumentů BREF/BAT (nejlepší dosažitelné techniky) standardizovaných pro EU, které budou v české legislativě v nebližších letech teprve zakotveny. Tyto emisní limity budou pro většinu polutantů přísnější, než ty, které platí v současné době.

  1. Odstraňování oxidů dusíku v kotli

Přímo ve spalovací komoře kotle jsou ze spalin odstraňovány oxidy dusíku (z 90 % v podobě oxidu dusnatého NO). Do kotle je vstřikován vodný roztok močoviny a dochází k selektivní nekatalytické reakci, při které jsou oxidy dusíku rozloženy na dusík a kyslík. Díky vhodným teplotám dochází k reakci bez přítomnosti katalyzátoru. Účinnost této redukce je zhruba 50 %, a proto jsou oxidy dusíku odstraňovány ze spalin ještě následně v SCR reaktoru.

  1. Odstraňování velkých tuhých částic (reziduí)

Tuhé částice větších rozměrů vypadávají z druhé části kotle samovolně a tvoří spolu se zbytky po spálení odpadu škváru, která díky dosahovaným teplotám spalování nevykazuje nebezpečné vlastnosti.

  1. Odstraňování kyselých polutantů v kontaktoru

Kyselé polutanty, konkrétně oxidy síry (SOx), fluorovodík (HF) a kyselina chlorovodíková (HCL), jsou ze spalin odstraňovány tzv. suchou sorpcí v zařízení nazývaném kontaktor (přesně: reaktor suché sorpce). Jemně mletý sorbent, kterým je v tomto případě hydrogenuhličitansodný (jedlá soda – NaHCO3), je do spalin rozprašován před kontaktorem.

Kontaktor  je ocelový válcový aparát s jednoduchou vnitřní vestavbou, která zajistí důkladné promíchání sorbentu se spalinami a prodlouží dobu kontaktu mezi spalinami a sorbentem na dobu potřenou k úspěšnému proběhnutí chemické rekce s molekulami škodlivin. Kromě kyselých polutantů dochází v kontaktoru také k částečnému zachycení těžkých kovů.

  1. Odstraňování popílku a škodlivin v membránovém filtru

Popeloviny, které nevypadly ze spalin samovolně, jsou spolu se solemi vzniklými neutralizací kyselých škodlivin v kontaktoru a s nezreagovaným sorbentem odstraňovány v prvním tkaninovém filtru. Jádrem této technologie jsou filtrační elementy z membrány a nosné látky vytvořené z polytetrafluoretylenu (teflonu), které se vyznačují vynikající teplotní a chemickou odolností a zároveň velmi vysokým stupněm odloučení tuhých částic z proudu spalin.

  1. Odstraňování oxidů dusíku a dioxinů v SCR reaktoru

Před SCR reaktorem je do spalin opět vstřikován vodný roztok močoviny, která rozkládá oxidy dusíku na dusík a kyslík, jak je popsáno v bodě jedna. Chemická reakce při nižších teplotách je umožněna přítomností katalyzátoru. V katalyzátorech dochází také k neutralizaci části dioxinů ve spalinách obsažených. Vlastní aktivní látkou v těchto katalyzátorech bývají vzácné kovy, konkrétně platina nebo paladium nebo oxidy ušlechtilých kovů. Jaká aktivní látka bude použita v Mařaticích, vyplyne až z nabídky dodavatelů katalyzátorů.

  1. Odstraňování těžkých kovů a dioxinů suchou sorpcí

Těžké kovy a dioxiny jsou ze spalin odstraňovány pomocí sorbentu z aktivního uhlí a zeolitu, nejprve v potrubí, kterým spaliny proudí, a poté v navazujícím tkaninovém filtru. Sorbent je do spalin rozprašován před tkaninovým flitrem. Těžké kovy a dioxiny se zachycují především v aktivním uhlí, díky jeho vysoké poréznosti, a v menší míře také v zeolitu (jehož primární funkcí je ochrana filtračních elementů navazujícího látkového filtru před případnou zkondenzovanou vlhkostí). V případě tohoto zachytávání škodlivin, tedy adsorpce, nedochází k chemické reakci, a proto není potřeba dobu kontaktu mezi sorbentem a škodlivinami prodlužovat v zařízení typu kontaktoru. Navíc, v navazujícím tkaninovém filtru dochází znovu k adsorpci těžkých kovů a dioxinů, protože spaliny zde procházejí přes koláč z aktivního uhlí a zeolitu, který se postupně tvoří na tkaninových filtrech (a který je po částech pravidelně odstraňován pro snížení tlakové ztráty).

  1. Automatické měření obsahu škodlivin

Automatizovaný emisní monitorovací systém (AMS) je umístěn před vyústěním spalinové cesty do komínu. AMS odebírá vzorky výstupních spalin, provádí jejich analýzu a záznam podle platné legislativy. Výstupy z AMS jsou zavedeny do řídicího systému a využívány pro regulaci spalovacího procesu a systému čištění spalin.

 

 

 

Odstávka

 

V současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst v Uherském Hradišti, dle smluvních podmínek.

 

 

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

banner_mvv_online

Jak se k nám dostanete?

Zpravodaj skupiny MVV Energie CZ - NEWS

mvv-news-2022-04-banner