Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Ochrana klimatu a vliv na životní prostředí

• skleníkové plyny • emise • škvára a popílek • mařené teplo • EIA

Otázkami, jaký vliv bude mít modernizace teplárny Mařatice na životní prostředí, se doposud zabývaly dvě studie. Studie VUT Brno a Rozptylová studie Technických služeb ochrany ovzduší Ostrava.

Skleníkové plyny a emise škodlivých látek

Studie VUT Brno v rámci výběru nejlepší varianty modernizace srovnávala emise škodlivých látek jednotlivých variant s možností, že existující kotle na uhlí by byly dále provozovány a potvrdila předpoklady, že všechny zvažované varianty (viz kapitola Zvažovaná paliva a technologické varianty) přinesou oproti spalování uhlí zásadní snížení emisí škodlivých látek. Konkrétně u vybrané varianty poklesnou emise SOx o 98,4 %, emise NOx o 70 % a emise skleníkových plynů (CO2eq) o 93 %.  

Rozptylová studie Technických služeb ochrany ovzduší Ostrava posuzovala emise škodlivých látek, které by do ovzduší vypouštěla vítězná varianta, tedy kombinace technologií na spalování zemního plynu a zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) o kapacitě 15 tisíc tun ročně. Posuzovala již komplexní škálu emisí, které budou vznikat při provozu ZEVO, včetně těžkých kovů, rtuti, benzo(a)pyrenu, dioxinů nebo jemných prachových částic MP10 a MP2,5.

Výsledky studií ukázaly, že emise ze ZEVO budou splňovat ty nejpřísnější limity.

Vliv emisí škodlivých látek z provozu ZEVO na jejich obsah v ovzduší v Uherském Hradišti bude nepostřehnutelný a vliv na zdraví lidí zanedbatelný.

Součástí rozptylové studie byly i tabulky uvádějící aktuální množství škodlivých látek v ovzduší Uherského Hradiště a porovnání, o kolik provoz ZEVO tyto koncentrace navýší. Z tabulek vyplynulo, že jedinou sledovanou škodlivou látkou, jejíž koncentrace v Uherském Hradišti překračuje povolený limit, je benzo[a]pyren, který se do ovzduší dostává především z lokálních topenišť a dopravy. Rozptylová studie uvádí, že emise benzo[a]pyrenu z provozu ZEVO zvýší koncentraci této látky v ovzduší Uherského Hradiště o zanedbatelných 0,01 %.

Likvidace škváry a popílku

Při uvažované kapacitě 15000 t odpadu za rok by ZEVO Mařatice vyprodukovalo cca 4000 t škváry a cca 1000 t popílku. Škvára ze zařízení ZEVO je zařazena mezi ostatní odpad a je možné tuto škváru skládkovat nebo ji využívat jako technické zabezpečení skládek, případně využít ve stavebnictví. Popílek je klasifikovaný jako nebezpečný odpad a je možné jej ukládat na skládkách určených pro tento druh odpadu. Podstatné je, že skládkování těchto odpadů umožňuje zákon (541/2020 Sb.) i po roce 2030, na rozdíl od komunálních odpadů, které lze energeticky využít.

Maření tepla v průběhu letních měsíců

Dodávky tepla zákazníkům v Uherském Hradišti jsou v letních měsících nižší, než kolik tepla bude v toto období produkovat ZEVO. Proto bude ZEVO v letních měsících vypouštět (mařit) do ovzduší zhruba 10 % vyrobeného tepla. V důsledku toho dosáhne jeho účinnost 86 %, což je vysoko nad hranicí 65 %, kterou pro ZEVO stanovuje Zákon o odpadech. Ve srovnání s množstvím tepla, které do ovzduší vypouštějí tepelné nebo jaderné elektrárny, budou tepelné emise ze zařízení ZEVO v Mařaticích zanedbatelné a nebudou mít žádný vliv na mikroklima v této lokalitě.

Proces EIA

Závěry výše uvedených studií budou muset být ještě potvrzeny v rámci procesu posuzování vlivu záměru (výstavby ZEVO) na životní prostředí, nazývaném zkráceně EIA. Tento proces zahajuje společnost CTZ s.r.o. v roce 2022 a ukončen by měl být v roce 2024. V rámci procesu EIA budou kromě vlivu ZEVO na ovzduší posouzeny všechny ostatní potencionální vlivy na životní prostředí, včetně vlivů na odpadní vody, vlivu hluku nebo dopravy, a to jak ve fázi výstavby zařízení, tak v době jeho provozu. Všechny zpracované studie v rámci EIA posoudí nezávislý, státem autorizovaný odborník. Finální rozhodnutí na základě tohoto posudku učiní Zlínský kraj. Kladné rozhodnutí kraje je nutnou podmínkou pro další fáze přípravy výstavby ZEVO.

Odstávka

Vzhledem k současnému vývoji

venkovních teplot,

dojde od úterý 10. května 2022

k přerušení dodávek tepla.

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

banner_mvv_online

Jak se k nám dostanete?

Zpravodaj skupiny MVV Energie CZ - NEWS

mvv-news-2022-04-banner