Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Kulaté stoly k modernizaci teplárny přinesly nové informace

V úterý 31. srpna a ve středu 1. září se v Klubu kultury konaly veřejné diskuze o modernizaci teplárny v Mařaticích. Zástupci CTZ a externí odborníci prezentovali dodatečné informace a odpovědi na otázky, které k tématu modernizace vznesli zastupitelé Uherského Hradiště a zástupci iniciativy Čisté Hradiště. Následné diskuze se zúčastnili i zástupci Zlínského kraje, včetně statutární náměstkyně hejtmana Bc. Hany Ančincové.

Z celkem pěti hodin jednání vybíráme ty nejdůležitější informace a závěry:

  • Přepočítání výsledků studie VUT Brno s použitím aktuálních cen plynu a emisních povolenek (tedy vyšších, než s jakými počítala studie) potvrdilo, že kombinace spalování zemního plynu s energetickým využitím komunálního odpadu je ekonomicky nejvýhodnější variantou modernizace a zaručuje nejnižší ceny tepla pro zákazníky teplárny. Podle jednatele CTZ, Ing. Michala Chmely, je smyslem využití zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) právě snížení závislosti budoucích cen tepla na ceně plynu a ceně emisních povolenek, případně na dalších restrikcích namířených proti využívání tohoto fosilního paliva. A samozřejmě také snížení emisí skleníkových plynů.
  • Výsledkem tzv. rozptylové studie, kterou zpracoval a prezentoval Ing. Libor Obal ze společnosti Technické služby ochrany ovzduší Ostrava, je konstatování, že vliv emisí škodlivých látek z provozu ZEVO na jejich obsah v ovzduší v Uherském Hradišti by byl nepostřehnutelný a vliv na zdraví lidí zanedbatelný.
  • Ing. Kamil Ondra, druhý jednatel společnosti CTZ, definitivně potvrdil, že CTZ vyhoví hlavnímu požadavku zástupců Čistého Hradiště přihlásit budoucí ZEVO pod dohled IPPC. Tedy v případě, že bude vybrána varianta modernizace obsahující výstavbu tohoto zařízení. Fakticky by to znamenalo, že výstavba a provoz ZEVO by podléhaly nejpřísnějším požadavkům zákona o integrované prevenci omezování znečištění (zákona č.76/2002 Sb.). Ten mimo jiné od provozovatelů zařízení na energetické využití odpadů vyžaduje použití nejmodernějších technologií a dodržování nejpřísnějších limitů emisí do ovzduší.
  • Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Ing. Jana Káčerová ve svém vystoupení přivítala možnost výstavby ZEVO v Uherském Hradišti, protože odpovídá krajské koncepci nakládání s dále již nerecyklovatelným komunálním odpadem. Informovala, že Zlínský kraj nepočítá s výstavbou centrálního ZEVO pro celý kraj. V kraji není teplárenská soustava, která by dokázala teplo z takto velkého zařízení využít. Výhodnost a vhodnost výstavby ZEVO v Uherském Hradišti potvrdila i Ing. Miroslava Knotková, ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje. Podle jejího názoru je energetické využití komunálního odpadu v místě jeho vzniku žádoucím řešením jak z pohledu odpovědnosti municipalit za svůj odpad, tak z pohledu ekologického a ekonomického.
  • Jako jedinou cestu, jak udržet budoucí ceny za likvidaci komunálního odpadu pod kontrolou a na přijatelné úrovni pro občany, označil využití ZEVO v teplárně Mařatice i Ing. Pavel Bernát, předseda představenstva společnosti TERMIZO, která v Liberci provozuje jedno ze čtyř zařízení na energetické využití odpadů v ČR. Podle jeho sdělení jsou existující ZEVO plně využita a liberecké ZEVO již musí odmítat žádosti obcí z Libereckého kraje, které by si chtěly do budoucna zajistit odběr komunálního odpadu.

Další postup ve výběru varianty modernizace teplárny Mařatice shrnul na závěr kulatých stolů Ing. Stanislav Blaha, starosta Uherského Hradiště. Očekává další diskuzi na jednání zastupitelstva města, vyzval zástupce iniciativy Čisté Hradiště, aby své další otázky ke studii VUT směřovali přímo na společnost CTZ a zopakoval termín listopadového jednání zastupitelstva města, na kterém zastupitelé vyberou variantu modernizace, kterou on jako zástupce města bude prosazovat na valné hromadě společnosti CTZ.


Kulaté stoly na téma modernizace teplárny v Mařaticích

V úterý 31. srpna a ve středu 1. září, vždy od 17 hodin, se budou v malém sále Klubu kultury konat veřejné diskuze o modernizaci teplárny v Mařaticích.

Na posledních dvou zastupitelstvech v květnu a červnu byla projednávána modernizace teplárny Mařatice. Zástupci VUT Brno představili výsledky studie, která posuzovala, jaké palivo nebo kombinaci paliv by měla teplárna v budoucnu používat. Zastupitelstvo 14. 6. 2021 rozhodlo, že dále budou posuzovány pouze varianty využívající jako palivo zemní plyn (varianty V2 a V3) a varianty využívající jeho kombinaci s komunálním odpadem (varianty V4 a V5).

Během projednávání studie vznesli zastupitelé, ale i zástupci občanské iniciativy za Čisté Hradiště řadu dotazů a návrhů. Mnohé z nich jsou důležitými podklady, na základě kterých bude na konci roku zastupitelstvo města vybírat výslednou variantu.

Obsahem diskuzí budou jak výsledky studie VUT Brno, která hodnotila možné varianty modernizace teplárny, tak dodatečné informace, které po vedení města a společnosti CTZ, s.r.o., požadují zastupitelé města a zástupci iniciativy Čisté Hradiště.

Kulaté stoly budou přenášeny také on-line – odkaz bude dostupný na webových stránkách města: www.mesto-uh.cz

Pozvánka kulatý stůl 31.8.2021

Pozvánka kulatý stůl 1.9.2021


Otázky a odpovědi – Diskuze k prezentaci VUT Brno ohledně modernizace Mařatice

Zpravodaj města 2021/7

V souvislosti s prezentací VUT Brno ohledně změny palivového mixu padla řada otázek jak od veřejnosti, tak také od zastupitelů města. Většina se dle studie týkala nejvýhodnějšího varianty. Ta spočívá v kombinaci plynových kotlů, kogeneračních jednotek a zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) s kapacitou ti tisíc tun ročně. Na otázky odpovídali jak zpracovatelé studie, tak zástupci teplárny. Odpovědi na nejčastější dotazy Vám nyní přinášíme.

Otázky a odpovědi, Zpravodaj červenec 2021

 


Modernizace teplárny Mařatice – odborníci představili studii o novém palivu pro teplárnu

Zpravodaj města 2021/7

Výsledky studie o nejvhodnějším palivu pro teplárnu Mařatice, které by mělo nahradit spalování uhlí, představili 24. května 2021 veřejnosti, zastupitelům a médiím odborníci z Vysokého učení technického v Brně, z Ústavu procesního inženýrství. Rozhodnutí, kterou z vyhodnocených technologických variant bude společnost CTZ s.r.o., realizovat, by mělo padnout do konce roku.  

Modernizace teplárny, Zpravodaj červenec 2021

 


Studie VUT Brno o možnostech modernizace teplárny Mařatice je dokončena

24. 5. 2021

Odborníci z VUT Brno, Ústavu procesního inženýrství, dokončili studii modernizace teplárny Mařatice v Uherském Hradišti. Výsledky studie dnes prezentovali zastupitelům Uherského Hradiště, novinářům a veřejnosti. Teplárnu Mařatice provozuje společnost CTZ s.r.o., jejímiž vlastníky jsou společnost MVV Energie CZ a.s. (50,96 %) a město Uherské Hradiště (49,04 %).

Jako dvě ekonomicky nejvýhodnější varianty modernizace teplárny studie vyhodnotila přechod na spalování zemního plynu v kombinaci se zařízením na energetické využití odpadu (ZEVO). Obě varianty se liší pouze počtem nových kogeneračních jednotek. Na třetím místě studie uvádí variantu spalování zemního plynu bez ZEVO (tři plynové kotle a tři nové kogenerační jednotky) a na čtvrtém místě výstavbu kotlů na spalování biomasy. Možnost výroby a spalování bioplynu byla pro potencionální nedostatek bioodpadu v blízkém regionu vyloučena. 

(Pokračování textu…)


 

V červenci a srpnu proběhly exkurze zastupitelů do technologických zařízení posuzovaných pro teplárnu Mařatice

26. 8. 2020
V rámci přípravy přechodu na nový palivový mix teplárny Mařatice organizovala společnost CTZ ve spolupráci s městem Uherské Hradiště exkurze do energetických zařízení využívajících moderní technologie, které by mohly v teplárně Mařatice nahradit současné spalování hnědého uhlí.

(Pokračování textu…)

 


 

Vítězná varianta musí obstát i za 20 let

1. 7. 2020
Článek „O hledání nového paliva pro teplárnu s jejím jednatelem Kamilem Ondrou“ si můžete přečíst v červencovém Zpravodaji města Uherské Hradiště.

Článek Zpravodaj 2020/7 hledání paliva pro teplárnu

 


 

Čím se bude topit v teplárně Mařatice? Dozorčí rada zadala studii

12. 5. 2020
Zajímá vás jaký důležitý krok teplárna ve spolupráci s městem učinila a jaká kritéria jsou zásadní pro výběr paliva nebo palivového mixu, který bude v budoucích desetiletích teplárna využívat k výrobě tepla a elektřiny?

Přečtěte si článek, který byl publikován v květnovém Zpravodaji města Uherské Hradiště.

Článek Zpravodaj 2020/5 budoucnost teplárny

 


 

Memorandum, které deklaruje změnu paliva je podepsáno

24. 1. 2020
Předseda představenstva MVV a starosta Uherského Hradiště podepsali 22. ledna 2020 memorandum o porozumění a spolupráci na energetickém řešení v Uherském Hradišti. Společným strategickým cílem  města a MVV je zamezení prašnosti v okolí teplárny,  snížení emisí teplárny a obecně zlepšení stavu životního prostředí na území města v důsledku plánovaného zavedení nového palivového mixu pro výrobu tepelné a elektrické energie v teplárně CTZ s.r.o.

Odstávka

V současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst v Uherském Hradišti, dle smluvních podmínek.

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

banner_mvv_online

Jak se k nám dostanete?

Zpravodaj skupiny MVV Energie CZ - NEWS

2021-04-mvv-news-banner

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.